శ్రీ దత్తాత్రేయాష్టోత్తర శతనామావళి

 1. ఓం శ్రీ దత్తాయ నమః
 2. ఓం దేవదత్తాయ నమః
 3. ఓం బ్రహ్మదత్తాయ నమః
 4. ఓం విష్ణుదత్తాయ నమః
 5. ఓం శివదత్తాయ నమః
 6. ఓం అత్రిదత్తాయ నమః
 7. ఓం ఆత్రేయాయ నమః
 8. ఓం అత్రి వరదాయ నమః
 9. ఓం అనసూయాయై నమః
 10. ఓం అనసూయాసూనవే నమః
 11. ఓం అవధూతాయ నమః
 12. ఓం ధర్మాయ నమః
 13. ఓం ధర్మపరాయణాయ నమః
 14. ఓం ధర్మపతయే నమః
 15. ఓం సిద్ధాయ నమః
 16. ఓం సిద్ధిదాయ నమః
 17. ఓం సిద్ధిపతయే నమః
 18. ఓం సిద్ధ సేవితాయ నమః
 19. ఓం గురవే నమః
 20. ఓం గురుగమ్యాయ నమః
 21. ఓం గురోర్గురుతరాయ నమః
 22. ఓం గరిష్టాయ నమః
 23. ఓం వరిష్టాయ నమః
 24. ఓం మహిష్టాయ నమః
 25. ఓం మహాత్మనే నమః
 26. ఓం యోగాయ నమః
 27. ఓం యోగగమ్యాయ నమః
 28. ఓం యోగాదేశకరాయ నమః
 29. ఓం యోగపతయే నమః
 30. ఓం యోగీశాయ నమః
 31. ఓం యోగాధీశాయ నమః
 32. ఓం యోగపరాయణాయ నమః
 33. ఓం యోగిధ్యేయాంఘ్రి పంకజాయ నమః
 34. ఓం దిగంబరాయ నమః
 35. ఓం దివ్యాంబరాయ నమః
 36. ఓం పీతాంబరాయ నమః
 37. ఓం శ్వేతాంబరాయ నమః
 38. ఓం చిత్రాంబరాయ నమః
 39. ఓం బాలాయ నమః
 40. ఓం బాలవీర్యాయ నమః
 41. ఓం కుమారాయ నమః
 42. ఓం కిశోరాయ నమః
 43. ఓం కందర్పమోహనాయ నమః
 44. ఓం అర్ధాంగాలింగితాంగనాయ నమః
 45. ఓం సురాగాయ నమః
 46. ఓం విరాగాయ నమః
 47. ఓం వీతరాగాయ నమః
 48. ఓం అమృతవర్షినే నమః
 49. ఓం ఉగ్రాయ నమః
 50. ఓం అనుగ్రహాయ నమః
 51. ఓం స్థవిరాయ నమః
 52. ఓం స్థవీయసే నమః
 53. ఓం శాంతాయ నమః
 54. ఓం అఘోరాయ నమః
 55. ఓం మూఢాయ నమః
 56. ఓం ఊర్ధ్వరేతసే నమః
 57. ఓం ఏకవక్త్రాయ నమః
 58. ఓం అనేకవక్త్రాయ నమః
 59. ఓం ద్వినేత్రాయ నమః
 60. ఓం త్రినేత్రాయ నమః
 61. ఓం ద్విభుజాయ నమః
 62. ఓం షడ్భుజాయ నమః
 63. ఓం అక్షమాలినే నమః
 64. ఓం కమండలుధారినే నమః
 65. ఓం శూలినే నమః
 66. ఓం ఢమరుధారిణే నమః
 67. ఓం శంఖినే నమః
 68. ఓం గదినే నమః
 69. ఓం మునయే నమః
 70. ఓం మౌళినే నమః
 71. ఓం విరూపాయ నమః
 72. ఓం స్వరూపాయ నమః
 73. ఓం సహస్రశిరసే నమః
 74. ఓం సహస్రాక్షాయ నమః
 75. ఓం సహస్రబాహవే నమః
 76. ఓం సహస్రాయుధాయ నమః
 77. ఓం సహస్రపాదాయ నమః
 78. ఓం సహస్రపద్మార్చితాయ నమః
 79. ఓం పద్మహస్తాయ నమః
 80. ఓం పద్మపాదాయ నమః
 81. ఓం పద్మనాభాయ నమః
 82. ఓం పద్మమాలినే నమః
 83. ఓం పద్మగర్భారుణాక్షాయ నమః
 84. ఓం పద్మకింజల్కవర్చసే నమః
 85. ఓం జ్ఞానినే నమః
 86. ఓం జ్ఞానగమ్యాయ నమః
 87. ఓం జ్ఞాన విజ్ఞానమూర్తయే నమః
 88. ఓం ధ్యానినే నమః
 89. ఓం ధ్యాననిష్టాయ నమః
 90. ఓం ధ్యానస్థిమితమూర్తయే నమః
 91. ఓం ధూళిదూసరితాంగాయ నమః
 92. ఓం చందనలిప్త మూర్తయే నమః
 93. ఓం భస్మోద్ధూళిత దేహాయ నమః
 94. ఓం దివ్యగంధానులేపినే నమః
 95. ఓం ప్రసన్నాయ నమః
 96. ఓం ప్రమత్తాయ నమః
 97. ఓం ప్రకృష్టార్ధప్రదాయ నమః
 98. ఓం అష్టైశ్వర్యప్రదాయ నమః
 99. ఓం వరదాయ నమః
 100. ఓం వరీయసే నమః
 101. ఓం బ్రహ్మణే నమః
 102. ఓం బ్రహ్మరూపాయ నమః
 103. ఓం విష్ణవే నమః
 104. ఓం విశ్వరూపిణే నమః
 105. ఓం శంకరాయ నమః
 106. ఓం ఆత్మనే నమః
 107. ఓం అంతరాత్మనే నమః
 108. ఓం పరమాత్మనే నమః

ఓం దత్తాత్రేయాయ నమో నమః

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s