గోవింద నామాలు

శ్రీనివాసా గోవిందా | శ్రీ వేంకటేశా గోవిందా |
భక్తవత్సల గోవిందా | భాగవతప్రియ గోవిందా|
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
నిత్యనిర్మలా గోవిందా | నీల మేఘశ్యామ గోవిందా |
పురాణపురుషా గోవిందా | పుండరికాక్ష గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
నందనందనా గోవిందా | నవనీతచోరా గోవిందా |
పశుపాలక హరి గోవిందా | పాపవిమోచన గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
దుష్టసంహార గోవిందా |దురిత విమోచన గోవిందా |
కష్టనివారక గోవిందా | శిష్టపరిపాలక గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
వజ్రమకుటధర గోవిందా | వరాహమూర్తి గోవిందా |
గోపిజనప్రియ గోవిందా | గోవర్ధనోద్ధార గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
దశరధనందన గోవిందా | దశముఖమర్ధన గోవిందా |
పక్షివాహన గోవిందా |పాండవప్రియ హరి గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
మత్స్యకూర్మా గోవిందా | వరాహమూర్తి గోవిందా |
శ్రీ నరసింహ గోవిందా | వామన భృగురామ గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
బలరామానుజ గోవిందా | బౌద్ధకల్కి గోవిందా |
వేణుగానప్రియ గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
సీతానాయక గోవిందా | శ్రితజనపాలక గోవిందా |
దీనజనపోషక గోవిందా | ధర్మపరిపాలక గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
అనాథ రక్షక గోవిందా | ఆపద్భాంధవ గోవిందా |
ఆత్మస్వరూప గోవిందా | ఆశ్రితవరదా గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
కరుణాసాగర గోవిందా | కమలదళాక్ష గోవిందా |
కామితవరదా గోవిందా | కరుణాసింధూ గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
పాపవినాశన గోవిందా | పాహిమురారి గోవిందా |
పావనచరితా గోవిందా | పరమదయాకర గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
శ్రీ ముద్రాంకిత గోవిందా | శ్రీవత్సాంకిత గోవిందా |
శ్రీలక్ష్మీ నాయక గోవిందా | శ్రీ శ్రీనివాస గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
ధరణీనాయక గోవిందా |దినకరతేజా గోవిందా |
దీనదయాళూ గోవిందా | ధర్మపరిపాలా గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
పద్మావతిప్రియ గోవిందా | ప్రసన్నమూర్తీ గోవిందా |
పురాణపురుషా గోవిందా | పుండరీకాక్షా గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
ఆత్మస్వరూపా గోవిందా | అభయహస్తా గోవిందా |
ఆశ్రితవత్సల గోవిందా | అగణికరూపా గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
శంఖచక్రధర గోవిందా | సత్యస్వరూపా గోవిందా |
సచ్చిదానందా గోవిందా | సాకేతరామా గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
విరాజతీర్ధ గోవిందా | విరోధిమర్ధన గోవిందా |
విశ్వపరిపాలక గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
కస్తూరితిలకా గోవిందా | కలియుగవరదా గోవిందా |
కారుణ్యసింధూ గోవిందా | కమళదళాక్షా గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
లక్ష్మణాగ్రజ గోవిందా | లక్ష్మీవల్లభ గోవిందా |
అనంతరూపా గోవిందా | ఆశ్రితవత్సల గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
గరుడవాహనా గోవిందా | గజరాజరక్షక గోవిందా |
గర్వవిభంగా గోవిందా | గుణగమ్యాయ గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
వానరసేవిత గోవిందా | వారధిబంధన గోవిందా |
వసుదేవసుతా గోవిందా | వాసుదేవ గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
ఏకస్వరూపా గోవిందా | దేవకితనయా గోవిందా |
వేదస్వరూపా గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
రామకృష్ణా గోవిందా | రఘుకులమౌళీ గోవిందా |
రమ్యస్వరూపా గోవిందా | రవివంశ సోమా గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
ప్రత్యక్షరూపా గోవిందా | పరమదయాకర గోవిందా |
పాహిమురారి గోవిందా | ప్రసన్నమూర్తీ గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
వజ్రకవచధర గోవిందా | వసుదేవసుత గోవిందా |
విశ్వపరిపాల గోవిందా | విరోధిమర్ధన గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
భక్తతారకా గోవిందా | బ్రహ్మాండరూపా గోవిందా |
భవభయహారీ గోవిందా | బ్రహ్మమురారీ గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
నిత్యకళ్యాణ గోవిందా |సత్యస్వరూపా గోవిందా |
దివ్యమందిర గోవిందా | ధరణీనాయక గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
హరిసర్వోత్తమ గోవిందా |హాతీరామప్రియ గోవిందా |
హంసవాహనా గోవిందా | హరినారాయణ గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
అభిషేకప్రియ గోవిందా |అద్వైతమూర్తి గోవిందా |
ఆశ్రితవత్సల గోవిందా | అభయదాయకా గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
రామానుజనుత గోవిందా | రత్నకిరీట గోవిందా |
రక్షకాయహరి గోవిందా | రమ్యస్వరూపా గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
స్వయంప్రకాశా గోవిందా | సౌమ్యస్వరూపా గోవిందా |
సురమునిసేవిత గోవిందా | శాంతమూర్తి గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
నిఖిలలోకేశ గోవిందా | నిత్యనిర్మలా గోవిందా |
నారదసేవిత గోవిందా | నారాయణహరి గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
ఆనందరూపా గోవిందా | ఆద్యంతరహితా గోవిందా |
ఆదిశేష గోవిందా | అనంతశయనా గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
ఇహపరదాయక గోవిందా | విశ్వప్రాణాయా గోవిందా |
విష్ణుస్వరూపా గోవిందా | తిరుమలవాసా గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
శేషసాయినే గోవిందా | శేషాద్రినిలయా గోవిందా |
సర్వేశ్వరాయా గోవిందా | సత్యపరిపాలా గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
దామోదరాయా గోవిందా | దశరధనందన గోవిందా |
ధరణీనాయక గోవిందా | దుష్టనివారణ గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
సామగానప్రియ గోవిందా | శాంతస్వరూపా గోవిందా |
సదానందరూపా గోవిందా | సత్యస్వరూపా గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
జగన్నాయకా గోవిందా | జగదీశ్వరహరి గోవిందా |
జయజగదీశా గోవిందా | జయనారాయణ గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
శేషాద్రివాసా గోవిందా | సర్వమంగళా గోవిందా |
సజ్జనహితహరి గోవిందా | శ్రీ శ్రీనివాసా గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
వరదాయకహరి గోవిందా | శుభదాయకహరి గోవిందా |
భువిపాలకహరి గోవిందా | లక్ష్మీ నాయక గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
శ్రీ పురుషోత్తమ గోవిందా | శ్రీనారాయణ గోవిందా |
శివకేశవహరి గోవిందా | తిరుమలవాసా గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
చిలకవాహన గోవిందా | హంసవాహనా గోవిందా |
అశ్వవాహనా గోవిందా | బ్రహ్మాండనాయక గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
నందకుమారా గోవిందా | నవనీతచోరా గోవిందా |
యదుకులభూషణ గోవిందా | తిరుమలవాసా గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా | |2|
శ్రీనివాసహరి గోవిందా | వేంకటేశహరి గోవిందా |
శేషాద్రినిలయా గోవిందా | సహస్రనామా గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా |
గోవిందా హరి గోవిందా | వేంకటరమణ గోవిందా |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s